background

บริการแผนที่ (Map Service)

ผลจากงานวิจัยที่ผ่านมาทำให้ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่มากมาย ฐานข้อมูลส่วนหนึ่งได้ถูกพัฒนาและนำมาเผยแพร่บนระบบเครือข่าย

ตามดูรู้ทันโรคไข้เลือดออก :


ระบบติดตามการเกิดโรคไข้เลือดออก

ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ


โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จ.เพชรบูรณ์


โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จ.พิษณุโลก

ฐานข้อมูลลุ่มน้ำน่าน :


เว็บไซต์โครงการ
ฐานข้อมูลลุ่มน้ำน่าน ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำน่าน

ฐานข้อมูลระเบียงเศรษฐกิจ :


ฐานข้อมูลจากงานวิจัยระเบียงเศรษฐกิจ (east-west corridor)

ฐานข้อมูลคนไทยในสหรัฐอเมริกา :


คนไทยในสหรัฐอเมริกา

ระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง :


ระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง