background

บริการแผนที่ (Map Service)

ผลจากงานวิจัยที่ผ่านมาทำให้ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่มากมาย ฐานข้อมูลส่วนหนึ่งได้ถูกพัฒนาและนำมาเผยแพร่บนระบบเครือข่าย

ตามดูรู้ทันโรคไข้เลือดออก :


ระบบติดตามการเกิดโรคไข้เลือดออก

ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ


โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จ.เพชรบูรณ์


โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จ.พิษณุโลก

MaeMoh Mine Map WebApp :

MaeMohMineMapWebApp ระบบสนับสนุนการทำงานของเหมืองแม่เมาะ

ฐานข้อมูลลุ่มน้ำน่าน :


เว็บไซต์โครงการ
ฐานข้อมูลลุ่มน้ำน่าน ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำน่าน

ฐานข้อมูลระเบียงเศรษฐกิจ :


ฐานข้อมูลจากงานวิจัยระเบียงเศรษฐกิจ (east-west corridor)

ฐานข้อมูลกำแพงเพชร :


ฐานข้อมูลจากงานวิจัยประกันภัยนาข้าว

ฐานข้อมูลแม่ฮ่องสอน :


ไฟป่าแม่ฮ่องสอน

ฐานข้อมูลไฟป่าภาคเหนือ :


ตำแหน่งการเกิดไฟป่าภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูลอุตรดิตถ์ :


ฐานข้อมูลจากงานวิจัยแก้จนอุตรดิตถ์

ฐานข้อมูลคนไทยในสหรัฐอเมริกา :


คนไทยในสหรัฐอเมริกา