background

บริการแผนที่ (Map Service)

ผลจากงานวิจัยที่ผ่านมาทำให้ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่มากมาย ฐานข้อมูลส่วนหนึ่งได้ถูกพัฒนาและนำมาเผยแพร่บนระบบเครือข่าย

ระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง :


ระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ตามดูรู้ทันโรคไข้เลือดออก :


แผนที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ


โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จ.เพชรบูรณ์


โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จ.พิษณุโลก

ฐานข้อมูลระเบียงเศรษฐกิจ :


ฐานข้อมูลจากงานวิจัยระเบียงเศรษฐกิจ (east-west corridor)

ฐานข้อมูลกำแพงเพชร :


ฐานข้อมูลจากงานวิจัยประกันภัยนาข้าว