background

ฐานข้อมูลของลุ่มน้ำน่าน

โครงการวิจัยฐานข้อมูลของลุ่มน้ำน่านเป็นการพัฒนาระบบแม่ข่ายแผนที่บนอินเทอร์เน็ต (Interner GIS Map Server) เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการจัดทำระบบข้อมูลในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อาทิ คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และ NGOs อันจะช่วยให้ทุกภาคีสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนี้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำน่านเพื่อลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ำน่านในระยะยาว ผลงานทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คลิ๊กเพื่อเข้าเว็บไซต์งานวิจัย

ประกันภัยนาข้าว

โครงการวิจัยการทดลองนำร่อง “การประกันภัยแล้งนาข้าวแบบใช้ดัชนี “ เป็นการดำเนินการวิจัยที่มีองค์ประกอบของงาน 3 ส่วน คือ (1) ทดลองนำร่องการซื้อขายประกันภัยพร้อมติดตามตรวจสอบความสดคล้องของค่าดัชนีกับความเสียหายจริงในระดับแปลงนาของเกษตรกรอาสาสมัครในจังหวัดกำแพงเพชร (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดเขตเบี้ยประกันภัยแล้งนาข้าวในระดับภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร และ นครสวรรค์ (ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง) ขอนแก่น สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย์ และ ยโสธร (ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และ อ่างทอง (ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง) ซึ่งทั้ง 13 จังหวัดดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถผลิตข้าวในปริมาณมาก/หรือคุณภาพดีของประเทศ และ (3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการทดลองซื้อขายประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีในจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในอีก 13 จังหวัด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขยายระบบประกันภัยนาข้าวในระดับภูมิภาค คลิ๊กเพื่อเข้าเว็บไซต์งานวิจัย